Неметалічні елементи, їхні сполуки у природі і техніці

Виділені курсивом теми розглядаються в плані ознайомлення. Розділ годин на вивчення тем може бути змінений учителями.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Місце знань з хімічного модуля в образі природи десятикласника. Роль і місце хімічних знань, систематизованих на основі загальних закономірностей в образі природи старшокласника та природничо-науковій картині світу (ПНКС). Періодичний закон і періодична система як основа для характеристики будови атомів, засіб передбачення фізичних та хімічних властивостей речовин. Неметалічні елементи: загальна характеристика, поширення в природі. Основні хімічні та фізичні властивості неметалів як простих речовин. Поняття про адсорбцію. Процес адсорбції як наслідок дії закону спрямованості процесів. Роль неметалічних елементів у клітині, їх застосування. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Вода, її хімічні та фізичні властивості. Роль води у природі. Оксиди неметалічних елементів, їх кислотний характер. Кислотні дощі, парниковий ефект. Утворення оксидів як наслідок закону спрямованості процесів. Сульфатна, нітратна, карбонатна кислоти, солі цих кислот, поширення їх у природі та використання людиною. Мінеральні добрива, продукти силікатних виробництв. Роль неметалічних елементів-органогенів у живій природі. Кругообіг неметалічних елементів у довкіллі, його підпорядкованість загальним законам природи. Роль діяльності людини у кругообігу елементів та екологічні проблеми, до яких вона приводить. Шляхи вирішення екологічних проблем. Узагальнення знань на основі загальних закономірностей природи, фундаментальних природничих ідей.

Учень: називає: неметалічні елементи, відповідні їм прості речовини;основні природні сполуки неметалічних елементів, їх родовища в Україні; наводить приклади: прояву ролі неметалів, їх сполук у живій природі;застосування сполук неметалічних елементів (мінеральні добрива, будівельні матеріали);шкідливого впливу нітратів на здоров’я людини;причин руйнування озонового шару атмосфери; характеризує з використанням природничо-наукової компетентності: будову атомів неметалічних елементів;неметалічні елементи за їх місцем у періодичній системі елементів;роль періодичного закону і періодичної системи елементів як основи характеристики будови атомів, хімічних властивостей елементів, фізичних властивостей їхніх простих речовин;роль неметалів у неживій та живій природі;алотропні видозміни Оксигену і Карбону;сполуки неметалічних елементів;рівняння реакцій, що відбивають хімічні властивості неметалічних елементів та їх сполук; пояснює з опорою на ЗЗП: будову молекул води, її хімічні і фізичні властивості, роль у природі;колообіги Оксигену, Нітрогену, Карбону, Сульфуру у природі, роль діяльності людини у цих процесах та її наслідки;способи виявлення нітратів у продуктах харчування;застосування сполук неметалічних елементів у побуті та техніці; дотримується правил: поведінки в хімічному кабінеті; висловлює судження: про залежність властивостей сполук неметалічних елементів від їх складу, про важливість знань про хімічні сполуки неметалічних елементів для охорони свого здоров’я і навколишнього середовища;про періодичний закон як відображення періодичності процесів у природі;про необхідність об’єднання знань з теми в цілісність (СЛС) на основі ЗЗП.

Демонстрації: Якісна реакція на іони (хлорид-іон, карбонат-іон, сульфат-іон).Добування вуглекислого газу та його перетворення на кальцій карбонат і кальцій гідрокарбонат.Різноманітні будівельні матеріали.Таблиця «Колообіги елементів у природі».Періодична система елементів Д. І. Менделєєва.

Лабораторні роботи: Ознайомлення із зразками простих речовин неметалів.Ознайомлення із якісними реакціями на сульфат-іони, карбонат-іони.Ознайомлення із зразками нітратів та солей амонію, сполук Сульфуру.Ознайомлення із зразками азотних, фосфорних, калійних добрив.Ознайомлення із зразками будівельних матеріалів.

Урок у довкіллі №4. Дослідження стану атмосферного повітря та води у водоймах.

Систематизуємо знання: Семінар №5. Зміст та структура образу природи учня, його значення для людини; співставлення образу природи та образу світу; природничо-наукова компетентність учня як умова формування наукового мислення людини.

Орієнтовна тематика проектів: Оцінка стану питної води своєї місцевості.Вміст нітратів у продуктах харчування.

comments powered by HyperComments

Last updated