Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розпізнає: - на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їх складові частини; - на мікропрепаратах рослинних клітин їх складові; уміє: - налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта; - виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин; дотримується правил: - роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

називає: - основні елементи світлового мікроскопа; - основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем; наводить приклади: - складових частин клітини (клітинна мембрана, цитоплазма, ядро, органели); порівнює: рослинну і тваринну клітину

Ставлення

робить висновок: - клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа; - організми мають клітинну будову; - клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови; усвідомлює: - можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень; оцінює: внесок учених у розвиток знань про клітину; обґрунтовує судження: клітина – цілісний об’єкт живої природи

comments powered by HyperComments