Молекулярний рівень організації живої природи

Виділені курсивом теми розглядаються в плані ознайомлення. Розділ годин на вивчення тем може бути змінений учителями.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Система біологічних наук та їх зв'язок з іншими науками. Місце біологічних знань в образі природи старшокласника та ПНКС. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої природи, їх взаємозв’язок за хімічним складом та загальними закономірностями природи. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю і значенням в організмах. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у процесах життєдіяльності організмів, їх пояснення на основі обміну енергією та речовиною. Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення. Ліпіди, вуглеводи, білки, їх будова, властивості та функції; їх пояснення на основі загальних законів природи. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів. Нуклеїнові кислоти. Їх роль у передачі спадкової інформації. Узагальнення знань на основі ЗЗП. Моделювання цілісності знань з теми (СЛС).

Учень: називає: рівні організації життя;органогенні елементи;причини ендемічних та екологічних захворювань людини;органічні речовини, що входять до складу організмів; біополімери; наводить приклади: застосування різних методів у вивченні живої природи;застосування ферментів у господарстві; характеризує із застосуванням природничо-наукової компетентності: методи біологічних досліджень (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання, моніторинг);хімічні елементи, найважливіші для організму людини;роль води, кисню, мінеральних солей в існуванні живих систем різного рівня;будову, властивості, функції ліпідів, вуглеводів, білків і нуклеїнових кислот та роль у біологічних процесах, їх пояснення на основі загальних законів природи;структурні рівні організації білків; обґрунтовує на основі ЗЗП: необхідність контролю хімічного складу води та їжі людини;норми вживання води людиною в різних умовах оточуючого середовища;необхідність квотування промислових викидів країнами світу;взаємозв'язок будови органічних речовин з їх функціями; пояснює, використовуючи зміст ЗЗП: зв'язок біології з іншими природничими і гуманітарними наукамихімічну сталість організмів;роль АТФ в життєдіяльності організмів; застосовує знання, виявляючи природничо-наукову компетентність: для визначення можливостей усунення захворювань людини, що виникли через нестачу або надлишок деяких хімічних елементівдля розв’язання вправ з молекулярної біології;для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів; спостерігає та описує: властивості органічних молекул;дію ферментів; дотримується правил: техніки безпеки при виконанні лабораторних і практичних робіт;використання різних хімічних речовин, які можуть впливати на життєдіяльність людини в побуті, у виробничий діяльності; робить висновок: про єдність елементного складу тіл живої і неживої природи;про єдність хімічного складу організмів;про необхідність об’єднання знань з теми в цілісність (СЛС) на основі ЗЗП.

Лабораторні роботи: Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.Вивчення властивості ферментів.

Практичні роботи: Розв’язування елементарних задач з реплікації та транскрипції.

Урок у довкіллі №6. Вплив неорганічних речовин на ріст і життєдіяльність рослин.

Систематизуємо знання: Семінар №7. Єдність фізичних, хімічних, біологічних знань при вивченні живого, розкриття єдності на основі ЗЗП.

Орієнтовна тематика проектів: Єдність живої природи на молекулярно-клітинному рівні організації життя.Ліпіди , їх функції та значення у житті людини.Роль білків у життєдіяльності людини.Вуглеводи, їх різноманітність та значення у життєдіяльності людини.Роль ферментів у життєдіяльності організмів.Нуклеїнові кислоти. Їх роль у передачі спадкової інформації.

comments powered by HyperComments

Last updated