Організмовий рівень організації живої природи

Виділені курсивом теми розглядаються в плані ознайомлення. Розділ годин на вивчення тем може бути змінений учителями.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Віруси і пріони, їх будова та життєві цикли. Роль вірусів в природі і житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Бактерії. Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. Колоніальні організми. Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Будова і функції тканин тварин, їх пояснення на основі законів природи. Гістотехнології. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації, як прояв направленості процесів у природі. Органи багатоклітинних організмів, пояснення їх дії на основі загальних законів природи. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів, прояв у ній загальних законів природи. Колонії багатоклітинних організмів Узагальнення знань з теми на основі загальних законів природи. Моделювання цілісності знань з теми (СЛС). Узагальнення знань з біолого-екологічного модуля на основі фундаментальних природничих ідей, ЗЗП як складової образу природи. Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи.

Учень: називає: неклітинні форми життя;одноклітинні організми;багатоклітинні організми;тканини багатоклітинних організмів;органи рослин та системи органів тварин; наводить приклади: захворювань людини, що спричинені вірусами і пріонами;одноклітинних прокаріотичних організмів;одноклітинних рослин, тварин, грибів;колоніальних одноклітинних організмів;застосування гістотехнологій для лікування хвороб людини;колоній багатоклітинних організмів; характеризує із застосуванням знань про ЗЗП: хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів;особливості вірусів і пріонів, їх роль в природі і житті людини;механізми проникнення вірусів в клітини людини, тварин, рослин, бактерій;особливості будови одноклітинних еукаріотів;особливості будови прокаріотичних організмів;аеробні та анаеробні бактерії;шляхи розповсюдження бактеріальних захворювань людини;явище колоніальності у одноклітинних організмів;тканинний, органний, організмовий рівні організації життя;стовбурові клітини багатоклітинних організмів;типи тканин рослин і тварин;регуляцію функцій у рослин і тварин;регуляторні системи організму людини: нервову, ендокринну, імунну; обґрунтовує на основі ЗЗП: значення вірусів у природі і житті людини;взаємозв’язок будови і функції тканин;значення процесу диференціювання клітин, утворення тканин і органів; пояснює, виявляючи природничо-наукову компетентність: заходи профілактики вірусних хвороб людини, зокрема грипу, ВІЛ/СНІДу; вірусного гепатиту;гіпотези походження неклітинних форм життя;шляхи розповсюдження вірусних хвороб людини;роль бактерій в екосистемах;значення бактерій у господарський діяльності людини;заходи профілактики зараження пріонами;принципи застосування антибіотиків у лікуванні бактеріальних хвороб;роль одноклітинних рослин і тварин у природі;принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини;значення стовбурових клітин багатоклітинних організмів;роль процесу диференціації клітин, утворення тканин та органів;значення процесів регенерації;взаємодію систем регуляції у людини; порівнює: будову та життєвий цикл рослин, тварин і грибів;регуляцію функцій організму рослин і тварин;види регуляції в організмі людини; застосовує знання: про процеси життєдіяльності вірусів і бактерій для профілактики інфекційних захворювань та використанні у господарській діяльності людини;про регуляцію функцій організму людини для збереження власного здоров’я, свідомої поведінки в природі та колективах; дотримується правил: поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами та бактеріями; робить висновок, використовуючи зміст ЗЗП: віруси - паразитичні неклітинні форми життя;організм – відкрита та цілісна система, здатна до саморегуляції;про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів;про необхідність об’єднання знань з теми в цілісність (СЛС) на основі ЗЗП.

Демонстрації: Гербарні зразки різноманітних рослин, колекції грибів.Фотографії різноманітних тварин, дикорослих та культурних рослин.Постійні мікропрепарати одноклітинних рослин (водорості хлорели), одноклітинних тварин (амеби звичайної, евглени зеленої, інфузорії-туфельки), одноклітинних грибів (дріжджі, мукор).Таблиці, що ілюструють особливості будови вищих рослин, тварин, вищих грибів.Фільм «Віруси».

Лабораторні роботи: Будова тканин тваринного організму.Будова тканин рослинного організму.

Урок у довкіллі №7. Дослідження проявів впливу чинників навколишнього середовища на представників різних царств живої природи.

Систематизуємо знання: Семінар №9. Систематизація знань з біолого-екологічного модулю; їх місце в образі природи та ПНКС.

Орієнтовна тематика проектів: Різноманітність вірусів та їх роль у природі й житті людини.Бактерії та їх значення.Гриби, їх різноманітність та значення.Риси подібності і відмінності в будові та життєдіяльності рослин і тварин.Можливості гістотехнологій.Взаємодія регуляторних систем в організмі людини.

comments powered by HyperComments

Last updated