Органічні сполуки, їх роль у природі, техніці, побуті

Виділене в програмі курсивом для самостійного вивчення

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Єдність неживої і живої природи; роль ЗЗП в розкритті єдності. Теорія хімічної будови органічних сполук. Залежність властивостей органічних речовин від хімічної будови. Взаємний вплив атомів у молекулі. Ізомерія органічних сполук. Прояв у цих явищах закону направленості процесів до рівноважного стану. Органічні сполуки — сполуки Карбону. Валентні можливості Карбону. Основні класи неорганічних і органічних сполук. Основи номенклатури насичених вуглеводнів, її зв'язок з періодичним законом. Органічні речовини в живій природі. Білки, жири, вуглеводи — основні складові живих організмів. Біологічна роль білків, нуклеїнових кислот. Біополімери як структурна та функціональна основа єдності та різноманітності живих систем, її пояснення на основі збереження і перетворення енергії. Природні джерела органічних речовин. Основні види палива та їхнє значення в енергетиці. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля, продукти їх переробки, застосування. Синтез органічних сполук різних класів із вуглеводневої сировини. Добування і застосування вуглеводнів. Прояв у цих процесах загальних законів природи. Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, натуральні та хімічні (штучні і синтетичні) волокна, синтетичні лікарські препарати. Вітаміни, харчові добавки, Е-числа. Шкідливий вплив на організм людини наркотичних речовин, паління, алкоголю; процеси, які його обумовлюють. Органічні речовини та здоров’я людини. Органічні сполуки в побуті. Мила та синтетичні миючі засоби. Єдність і різноманітність органічних сполук, обумовленість нею єдності і різноманітності біологічних систем. Використання органічних речовин і захист довкілля з втіленням природничо-наукової компетентності. Узагальнення знань з органічної хімії на основі теорії хімічної будови речовини та загальних закономірностей природи, фундаментальних природничих ідей.

Учень: називає: класи органічних сполук;типи зв’язків в органічних сполуках;органічні речовини в живій природі; наводить приклади: синтезів органічних сполук;родовищ кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні;наслідків неекологічного використання речовин побутової хімії;шкідливого впливу на здоров’я людини її наркотичної, алкогольної, нікотинової залежності;синтетичних полімерів;застосування вуглеводнів; формулює: основні положення теорії хімічної будови органічних сполук; пояснює їх на основі загальних закономірностей природи; класифікує: органічні сполуки за будовою молекул; характеризує, виявляючи природничо-наукову компетентність як здатність оперувати загальними законами природи: номенклатуру насичених вуглеводнів;типи зв’язків в органічних сполуках;роль органічних речовин у клітині;природні джерела органічних речовин;продукти їх переробки;пластмаси, їх застосування;штучні і синтетичні волокна;лікарські препарати; фарби; парфуми;рідке та тверде паливо;синтез органічних сполук; аналізує: хімічний склад продуктів харчування за етикетками на упаковці; дотримується правил: використання побутових хімікатів; висловлює судження: про необхідність хімічних знань, систематизованих на основі загальних законів, для виготовлення продуктів харчування, продуктів побуту, палива та ін.;про зв’язок будови і властивостей органічних речовин, обумовленість різноманітністю органічних сполук єдності і різноманітності біологічних систем; моделює: структурно-логічну схему модуля на основі загальних закономірностей природи, фундаментальних природничих ідей як складову ПНКС і образу природи.

Демонстрації: Моделі молекул вуглеводнів.Властивості пластмас, синтетичних тканин.Зразки побутових хімікатів.

Лабораторні роботи: Ознайомлення зі зразками пластмас.Ознайомлення зі зразками натуральних і штучних волокон.Ознайомлення з етикетками до харчових продуктів, побутової хімії.

Урок у довкіллі №4. Орієнтовно: роботи на підприємстві з переробки горючих корисних копалин; виробництва ліків; синтетичних матеріалів; побутових хімікатів.

Систематизуємо знання: Семінар №3. Система хімічних знань, її місце в образі природи.

Орієнтовна тематика проектів: Хімічні сполуки в житті людини.Хімічні сполуки в дизайні житла: за і проти.Проблема відходів, їх можливий економічний та екологічний ефект.Аналіз реклам екологічного змісту.Сміття, яке ми створюємо, можливості зменшення його кількості.

comments powered by HyperComments

Last updated