Робота з художніми творами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Народні соціально-побутові казки. Відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (чарівних). Народний побут, місце події у соціально-побутовій казці. Герої, їхні характери, вчинки, мотиви поведінки. Протиставлення персонажів. Мова соціально-побутової казки. Зв’язок літературної казки з фольклорною. Письменники-казкарі.

Учень/учениця: практично вирізняє народну соціально-побутову казку серед інших казок; пояснює відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах); знає назви, сюжети соціально-побутових народних казок, які вивчались на уроках; читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 35-40 слів; знаходить у тексті казки уривок з описом народного побуту, місця події; називає в казках героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки; визначає персонажів, які протиставляються у казці; робить висновок про повчальний зміст казок; використовує зразки мови казки в переказі, розповіді про казку, про її героїв. розрізняє фольклорну та літературну казку; пояснює спільне та відмінне у цих казках; правильно називає прізвища найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори;

Легенда як твір-переказ про якісь події, факти, людей, оповитий казковістю, фантастикою). Герої легенд, їхні риси особистості.

практично вирізняє легенду серед інших літературних творів; називає героїв легенд, їхні риси особистості;

Жанрові особливості віршів, їхня тематика. Почуття автора та засоби їх вираження у вірші. Зміна почуттів поета в ліричному вірші.

називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів; визначає у вірші слова, які передають почуття автора; пояснює як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі); читає напам’ять 6 поетичних творів;

Оповідання і повість. Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та героїв твору. Позитивні й негативні вчинки персонажів; їхні мотиви.

оповідання й повість; називає спільні й відмінні ознаки цих літературних жанрів; обґрунтовує свій вибір (на конкретному прикладі); визначає в оповіданні та повісті позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів); моральний і етичний характер вчинків героїв та висловлює оцінні судження про них; обґрунтовує свої міркування;

Історичні оповідання для дітей.

практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

Гумористичні твори для дітей, їхній вплив на людину. Авторський вибір слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій і т. ін.

вирізняє за змістом подій, вчинків героїв гумористичні оповідання серед інших оповідань; знаходить авторські слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій у гумористичних творах, пояснює вибір автора; використовує авторські слова-характеристики в розповіді про героя, при порівнянні вчинків персонажів; робить припущення щодо того, як автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів творів; пояснює, що гумор допомагає доброзичливо вказати на певні особистісні якості, робить життя яскравим, оптимістичним, спонукає до добрих справ, а почуття гумору є позитивною властивістю особистості; читає напам’ять 1 уривок з оповідання обсягом 35-40 слів; знає напам’ять 7-8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв; добирає і використовує прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну думку оповідання.

comments powered by HyperComments