Інтегроване навчання

Інтегроване навчання

Інтегроване навчання – це сукупність послідовних та взаємопов'язаних дій учителя й учня. Вони спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей (навчальних предметів).
При реалізації завдань інтегрованого навчання в новій українській школі, інтеграція розглядається не як механічне об’єднання окремих питань з різних навчальних предметів, а як їх органічне взаємопроникнення. Воно дає якісно новий результат, нове системне й цілісне утворення – формування цілісної картини світу.
Впровадження інтегрованого навчання
Існують різні підходи до організації інтегрованого навчання. Зокрема:
  • мультидисциплінарний: учитель орієнтується на певні навчальні предмети. Він інтегрує навчальний зміст з кількох предметів і при цьому не порушує цілісність самих навчальних дисциплін; інтеграція навчального матеріалу відбувається навколо певної теми;
  • міждисциплінарний: взаємопроникнення навчального матеріалу з різних навчальних предметів є глибшим (наприклад, вивчення навчального матеріалу кількох освітніх галузей може відбуватися в межах одного інтегрованого курсу), освітні галузі ідентифікуються, але їх обриси не є такими чіткими як при мультидисциплінарному підході;
  • трансдисциплінарний: вчителі розробляють навчальну програму на основі запитів учнів або сплановують навчання на основі проектів; при такому підході вчителі формують наскрізні навички в реальному контексті, адже учні вирішують реальну проблему.
Незважаючи на деякі відмінності, три підходи мають на меті формування цілісної картини світу дитини. Наразі жодний з описаних підходів не визнано кращим і дискусії тривають, адже кожен має свої переваги і недоліки. На основі цих підходів, Державного стандарту й освітніх програм, учитель може розробити інтегровану навчальну програму або використати подані ідеї для організації інтегрованого навчання у своєму класі.
Види інтегрованого навчання
Інтеграція в шкільному навчанні реалізується як у межах окремого навчального предмету, так і між різними навчальними дисциплінами. Коли вчитель встановлює зв’язки між блоками навчальної інформації (чи окремими темами) у межах кожного навчального предмета, він реалізує внутрішньопредметну інтеграцію. Якщо вчитель установлює зв’язки між окремими навчальними дисциплінами, він реалізує міжпредметну інтеграцію.
Визначають:
  • Контент-орієнтовану інтеграцію, або інтеграцію на основі змісту навчальних предметів (її ще називають тематичною інтеграцією). Контент-орієнтована інтеграція навчальних предметів реалізується у формі тематичного навчання: це навчання на основі об’єднання навколо однієї теми знань з різних навчальних дисциплін.
  • Інтеграцію, орієнтовану на формування способів дій (інтеграція навичок). Інтеграція на рівні способів дій реалізується у межах навчальних предметів чи в процесі тематичного навчання. Учитель формує в учнів наскрізні уміння та ключові навички на більшості уроків у певний проміжок часу поступово ускладнюючи.
  • Інтеграцію на ціннісно-смисловому рівні (інтеграція перспектив). Інтеграція на ціннісно-смисловому рівні реалізується наскрізно на усіх навчальних дисциплінах.
Інтегроване навчання: діяльнісний підхід
Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.