Загальнонавчальні уміння і навички

Успішність навчальної діяльності учнів великою мірою визначається рівнем оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:
  • навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання: посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Рух пальців під час зображення графічних фігур. Рух кисті і передпліччя уздовж рядка в процесі виконання графічних вправ).
  • загальномовленневі (формування умінь висловлюватися, працювати з текстовою інформацією);
  • загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал);
  • контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).
Загальні види загальнонавчальних умінь і навичок функціонують у системі міжпредметних зв’язків і формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу з різних предметів та обов’язкового врахування попереднього рівня оволодіння ним.
Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл по класах може уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.
У кожному наступному класі розвиваються вміння і навички, формування яких відбулося в попередньому.