Правопис

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Правопис (протягом року) Позначення звуків буквами у тих випадках, коли написання відповідає вимові. Використання знака м’якшення (ь) та букв я, ю, є, і для позначення м’якості приголосних звуків.

Учень/учениця: правильно записує сприйняті на слух слова підручникової лексики, вимова і написання яких не розходяться; правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків;

Зіставлення вимови (читання) і написання слів (використовуються слова з ненаголошеними голосними, з апострофом перед я, ю, є, ї). Уживання слів в усному і писемному мовленні відповідно до правил вимови і написання.

пояснює різницю між вимовою і написанням слів, що пишуться за вивченими правилами;

«Орфографічне» промовляння (самодиктування) слів за правилами написання у процесі контрольованого письма.

коментує правильне написання слова відповідно до опрацьованого орфографічного правила;

Уживання великої букви на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, назвах міст, сіл.

знає і дотримується правил уживання великої літери на початку речення та у власних назвах;

Уживання розділових знаків (крапка, знак питання, знак оклику) у відповідних за метою висловлювання та інтонацією реченнях, сприйнятих на слух.

правильно вживає розділові знаки під час списування та запису на слух речень, різних за метою висловлювання та інтонацією;

Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт.

списує текст із друкованого шрифту, дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане, виправляє допущені помилки;

Письмо під диктування: навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти. Контрольний диктант.

пише диктант, в якому написання слів здійснюється за фонетичним принципом та за вивченими правилами (інші складні для написання слова записуються вчителем на дошці);

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: алфáвіт і алфавíт, Батьківщúна, будь ласка, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй, дивáн, дитúна, до побачення, духмяний, дятел, завдáння, зáєць, календáр, кúлим, медáль, метрó, на добраніч, недíля, ноутбук, ознáка, пóмилка, помúлка, але помилки, понедíлок, предмéт, п’ятниця рюкзак, середá, співчуття, теáтр, червóний, черговúй, черевúки, чернетка, четвер. (36 слів).

правильно вимовляє, наголошує і записує слова, передбачені програмою.

comments powered by HyperComments