Фонетика і графіка. Правопис

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Фонетика і графіка. Правопис (протягом навчального року) Українська абетка (алфавіт). Букви на позначення голосних і приголосних звуків. Способи позначення м’якості приголосних на письмі.

Учень/учениця: відтворює усно український алфавіт; називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних; правильно називає всі літери; розташовує слова за алфавітом, орієнтуючись на другу літеру;

Робота з орфографічним та іншими навчальними словниками.

користується орфографічним та іншими навчальними словниками (тлумачним, синонімів та ін.);

Правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені слова, що перевіряються наголосом.

застосовує правила перевірки написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом;

Правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не перевіряються наголосом.

користується орфографічним словником для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом;

Правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці слова та в кінці складу перед глухими.

пише слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу перед глухими відповідно до літературної вимови;

Правопис слів із дзвінкими і глухими приголосними, що піддаються уподібненню за дзвінкістю-глухістю.

застосовує правило перевірки букв на позначення дзвінких і глухих звуків, що піддаються уподібненню (молотьба, просьба, легко, нігті);

Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-). Вживання апострофа після префіксів на приголосний перед буквами я, ю, є, ї. Правила переносу слів з префіксами та з апострофом після префіксів.

дотримується правил правопису префіксів роз-, без-, з- (с-), вживання апострофа після префіксів на приголосний звук, переносу слів з префіксами, з апострофом після префіксів;

Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня, кореня і суфікса. Правило переносу слів із подвоєними буквами.

правильно записує слова зі збігом однакових приголосних звуків на межі морфем (беззахисний, осінній) та переносить їх з рядка в рядок;

Велика буква у власних іменниках.

записує власні іменники з великої букви;

Правило написання не з дієсловами.

пише окремо не з дієсловами;

Розділові знаки в кінці речень.

дотримується правил вживання розділових знаків в кінці речень, різних за метою висловлювання та інтонацією;

Звертання. Розділові знаки при них.

виділяє на письмі звертання розділовими знаками: комою, знаком оклику;

Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт.

списує текст із підручника, робочого зошита із дотриманням правил правопису і каліграфії; звіряє записане із зразком; виправляє допущені помилки;

Письмо під диктування: навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти. Контрольний диктант. Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум, апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний, велосипéд, вóгнище, вокзáл, внесок, гармонія, горизóнт, гримі́ти, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, коридóр, космонáвт, крини́ця, минýлий, милосердний, очерет, пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця, сантимéтр, секýнда, тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

записує під диктування текст, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом, за правилами, вивченими в 1-3 класах і визначеними програмою для самостійного застосування, а також слів, визначених програмою для запам’ятовування.

comments powered by HyperComments