Речення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Речення Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень).

Учень/учениця: дає визначення речень за метою висловлювання; розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; розрізнює серед них окличні і неокличні; знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках; встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань;

Поширення речень словами та словосполученнями.

поширює речення словами і словосполученнями;

Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень.

складає речення за поданими графічними схемами; відновлює зміст деформованих речень;

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення.

виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні); виконує навчальні вправи з реченнями з однорідними членами; вживає кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях;

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.

поєднує однорідні члени речення сполучниками і, та, а, але (без повторення);

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Граматичні питання до однорідних членів речення.

складає речення з однорідними членами, поширює їх залежними словами (добирає прикметники, що характеризують однорідні слова-іменники тощо); правильно інтонує речення з перелічуванням та протиставленням; будує речення з однорідними членами за зразком, за поданими схемами.

comments powered by HyperComments