Текст

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Текст Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок.

Учень/учениця: знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку (завершення);

Визначення теми висловлювання, формулювання основної думки.

самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту; добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту;

Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті. Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців.

виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту; зв’язує два речення за допомогою особових займенників (він, цей, такий у різних родах і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге, нарешті тощо; ділить текст на частини за поданим планом і самостійно у процесі навчальної роботи; записує кожну частину тексту з абзацу;

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

аналізує в навчальній роботі тексти-міркування; виявляє в текстах-міркуваннях твердження, доказ та висновок; будує в навчальній роботі тексти-міркування; бере участь у їх удосконаленні;

Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.

аналізує в навчальній роботі тексти-описи; виявляє слова, які характеризують істотні ознаки описуваних предметів, явищ; бере участь у порівнянні однотемних текстів-описів художнього і науково-популярного стилів;

Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа.

робить спробу написати замітку до класної (шкільної) стінгазети; пише лист, адресований близькій людині, ровеснику тощо.

comments powered by HyperComments