Правопис

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці учнів

Правопис (протягом року) Український алфавіт.

Учень/учениця: знає напам’ять українську абетку (алфавіт); називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних; розташовує 10-12 слів у списку за абеткою (алфавітом), орієнтуючись на другу і третю літери у слові;

Робота з орфографічним та іншими навчальними словниками. Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку.

знаходить потрібне слово в навчальному словнику; користується орфографічним словником для перевірки закінчення іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку (будинку, а не будинка, кетяга, а не кетягу);

Правопис іменників, у яких при змінюванні кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням –і змінюються на [з´], [ц´], [с´]; кореневий [і] в окремих іменниках чоловічого і жіночого роду змінюється на [е], [о].

відображає на письмі явища чергування приголосних [г], [к], [х] із [з´], [ц´], с´] та голосного [і] з [е], [о] (нога – на нозі, яблуко – в яблуці, рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – нóчі, ночéй, кінь – коня);

Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш]. Правопис закінчень іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на -ія; закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єм в іменниках з основою на [й].

вживає у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на -а закінчення -и -і (стіни, пісні, межі, кручі, груші); в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] закінчення -ею (землею, межею, кручею, тишею); -ем (конем, ножем, мечем, споришем); закінчення -єю в іменниках жіночого роду на -ія (лінія – лінією); закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм);

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр.

перевіряє за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром);

Правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

дотримується правил написання іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини (сіль-сіллю; честь-честю);

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.

користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників;

Закінчення іменників у місцевому відмінку множини.

вживає закінчення -ах (-ях) в іменниках місцевого відмінка множини (по вікнах, по деревах, на морях, по нóчах, на гóрах);

Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

уживає букву ь для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників (синьої, давнього, братньою, літньому, у могутньому);

Правопис закінчення -і у прикметниках називного відмінка множини.

дотримується правила написання прикметників у називному відмінку множини (із закінченням -і);

Правопис найуживаніших числівників.

правильно записує числівники 11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000; форми родового відмінка числівників 50-80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти);

Роздільне написання прийменників із займенниками. Вживання приставної букви н у займенниках 3-ї особи після прийменників.

пише займенники окремо від прийменників; уживає приставну літеру н після прийменників у займенниках 3-ї особи (біля нього, з нею, при них та ін.);

Закріплення правопису не з дієсловами.

знає і дотримується правила окремого написання не з дієсловами;

Правопис дієслів на –ся.

дотримується правила правопису дієслів на -ся;

Практичне ознайомлення з правописом найуживаніших прислівників.

дотримується правил правопису найуживаніших прислівників, зокрема, передбачених програмою для запам’ятовування;

Використання орфографічного словника для перевірки правильного написання прислівників.

використовує орфографічний словник для перевірки правильного написання прислівників у процесі виконання навчальних вправ і творчих робіт;

Розділові знаки в кінці речень.

правильно вживає розділові знаки в кінці речень;

Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт.

списує рукописний і друкований текст; дотримується правил оформлення письмової роботи, правил правопису і каліграфії; зіставляє написане зі зразком, виправляє допущені помилки;

Письмо під диктування слів, речень, текстів за орфографічними правилами, вивченими в 2-4 класах. Контрольний диктант.

записує під диктування текст, який складається зі слів, що пишуться за фонетичним принципом та за правилами, вивченими в 2-4 класах і визначеними програмою для самостійного застосування учнями, а також за правилами, які були опрацьовані на уроках з допомогою вчителя; слова, передбачені програмою 1-4 класів для запам’ятовування;

Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати: аеропорт, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб, держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду, кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині, правóруч, п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість, телегрáма, температýра, тепéр, творчість, футбóл, шерéнга, шістнáдцять, шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щотижня (45 слів).

правильно тлумачить, вимовляє і пише слова, передбачені програмою для 1-3 та для 4 класу.

comments powered by HyperComments