Будова слова

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Будова слова Поняття про закінчення й основу слова. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без вживання терміну) на прикладах із різних частин мови. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні. Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями.

Учень/учениця: змінює слова за питаннями під керівництвом учителя; виділяє змінну частину, визначає основу; знаходить, визначає закінчення у слові, поданому в кількох формах; пояснює роль закінчення у зв’язках слів у реченні;

Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

знаходить, визначає корінь у ряді спільнокореневих слів; визначає префікс, суфікс у ряді слів з тим самим префіксом, суфіксом;

Корінь. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова.

розрізнює, добирає під керівництвом учителя і самостійно спільнокореневі слова, що належать до різних части мови; аналізує в навчальній роботі під керівництвом учителя і самостійно слова за будовою;

Чергування голосних [о], [е] з [і ] та приголосних [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] → [з´], [ц´], [с´] у коренях слів. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом. Поняття «орфограма».

правильно вимовляє слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и]; знає, що таке «орфограма»; знаходить слова з орфограмами, перевіряє їх;

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

користується орфографічним словником для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом;

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні). Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті.

знає правило вимовляння дзвінких приголосних звуків у кінці слова і складу перед глухим і дотримується його в мовленні; користується правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції (про[зь]ба, моло[дь]ба, кі[х]ті, ні[х]ті).

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень.

утворює нові слова від заданої основи за допомогою префіксів;

З’ясування значення слів з різними префіксами.

пояснює значення префіксів у словах з опорою на введення їх у словосполучення, речення;

Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням).

розрізнює в процесі навчальної роботи співзвучні префікси і прийменники (типу без сорому – безсоромний, на письмі – написаний) на слух і на письмі.

Правопис префіксів роз-, без-. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (беззубий, беззвучний, беззмістовний, роззолочений, роззуватись, роззиратись). Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-). Спостереження за значенням слів з різними префіксами (у словосполученнях, реченнях, тексті). Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами.

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови. Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких слів для переносу.

утворює нові слова, що належать до тієї самої частини мови за допомогою поданих суфіксів (ручка, рученька, ручище; чорний, чорнявий, чорненький, чорнющий);

Спостереження за значенням слів із суфіксами (у реченнях, тексті).

пояснює в навчальній роботі значення, якого надають словам найуживаніші суфікси, зокрема суфікси зменшення, здрібнілості, пестливості.

comments powered by HyperComments